Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Deklaracja dostępności

 

Piktogram - tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Zakres działalności Przedszkola w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

 

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://przedszkole345.waw.pl/

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,.

Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,.

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,.

Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,.

Brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,.

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,.

Zdjęcia, pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole345/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego-p345.pdf

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Malarowska, sekretariat.zsp2@eduwarszawa.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226649246. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu: Przedszkole mieści się przy ul. Sucharskiego 1a (dzielnica Bemowo). Dojazd ulicą Połczyńską, należy skręcić w prawo w ulicę Powstańców Śląskich, następnie w lewo w ulicę Borowej Góry. Na końcu ulicy skręcić w prawo w ulicę Brygadzistów i jechać wzdłuż ogrodzenia boiska szkolnego, które znajduje się po prawej stronie jadącego, a następnie skręcić w prawo. Na końcu jest zapora ograniczająca dojazd. Należy przejść ok. 10 metrów i za wejściem do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka jest furtka prowadząca do Przedszkola. Można dojechać też od strony Bielan ulicą Powstańców Śląskich i przy Hali Wola skręcić w prawo, a po ok. 50 m w lewo i ulicą Świetlików dojechać do Ulicy Brygadzistów. Przy ogrodzeniu boiska skręcić w lewo do końca ulicy i analogicznie postępować jak wyżej napisano.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców: Przedszkole mieści się w parterowym budynku, bez barier architektonicznych. Szerokość wszystkich drzwi, tj. wejściowych, szatni, do sal dzieci i sali specjalistów, jest dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Interesanci korzystają z dzwonka i czekają na otwarcie drzwi przez pracownika, który informuje właściwą osobę: wicedyrektora, nauczyciela czy specjalistę. Rodzice dzieci wchodzą do szatni z wykorzystaniem kodu, podanego na początku roku szkolnego z klauzulą informującą o zakazie jego powierzania nieuprawnionym osobom. Do dalszej części budynku wejście udostępnia tylko pracownik wyposażony w zakodowaną kartę. Przedszkole nie jest wyposażone w tablice z informacjami głosowymi dla osób głuchych i niedosłyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Podobnie strona internetowa nie posiada takich udogodnień. Przestrzeń budynku umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim, natomiast toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do Przedszkola ze zwierzęciem jest możliwe tylko dla psa - przewodnika osoby niewidzącej. Przed Przedszkolem nie ma parkingu i miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych poruszających się samochodem.

 

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności P345

 

Deklaracja dostępności ZSP nr 2

 

Raport o stanie zapewniania dostępności ZSP nr 2