Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola z Oddziałami Intergracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

 

Ernest Ziemiński

e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

3) Zarządzenie nr 19/2018/2019 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 40/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Warszawie w sprawie powołania  Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.

 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Podstawa Prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

 

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Warszawie, ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie  i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie)  gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 będący jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. Janusza Korczaka w Warszawie i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie .

 

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Warszawie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 2  nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

 

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

 

 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

 

W załączeniu  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Warszawie (w tym w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Warszawie będący jednocześnie Dyrektorem Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345  w Warszawie.

 

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2  w Warszawie (w tym w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie zostanie powołany zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

 

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Warszawie będący jednocześnie Dyrektorem Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.  a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 • rekrutacji dzieci do przedszkola,
 • ewidencji dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej,
 • w celach sprawozdawczych,
 • korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

 

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Warszawie (w tym Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie),
 • organy nadzoru,
 • podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,
 • podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).

 

6) Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, cytowanego Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem.

 

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Warszawie (w tym   w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Zespołu wobec Pani/Pana dziecka.

 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

DO POBRANIA

(kliknij tytuł dokumnetu)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych