Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Gotowość szkolna

 
 
TAJEMNICA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
 
  Rysunek uśmiechniętych dzieci z tornistrami idących do szkoły
 
Jak nauczyciel ustala dziecięce kompetencje (umiejętności) w różnych zakresach gotowości szkolnej?
 
W pierwszej kolejności obserwuje i analizuje dziecięce zachowania podczas:
 
 • zabaw indywidualnych i zespołowych (czy dziecko potrafi się bawić, jakiego rodzaju zabawy preferuje, jak radzi sobie w zabawach grupowych)
 • wykonywania czynności samoobsługowych (czy wykonuje chętnie, czy raczej ociąga się i czeka na pomoc, potrafi zaplanować wykonanie czynności, nie podejmuje-czeka aż się je wyręczy)
 • w trakcje wykonywania zadań indywidualnych i w grupie ( poziom zrozumienia polecenia, samodzielność, chęć lub niechęć do podjęcia wysiłku, umiejętność zaplanowania wykonywanej czynności, umiejętność współdziałania w grupie )
 • zabaw i gier ruchowych w przedszkolu i w ogrodzie (czy chętnie dziecko podejmuje aktywność ruchową, podejmuje wykonanie zadania, poziom rozwoju ruchowego, czy potrafi korzystać ze sprzętów w ogrodzie, np. wchodzenie po drabinkach, czy unika aktywności ruchowej, nie lubi chodzić)
 • jak porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami, czy przestrzega ustalonych zasad (wyraża swoje potrzeby w sposób akceptowany społecznie, przestrzega zasad ustalonych w przedszkolu)
 • jak reaguje na wydawane polecenia (wykonuje, nie wykonuje, ociąga się, jest chętne do współpracy)
 
Dopiero po interpretacji wniosków z obserwacji przystępuje do badań testowych (karty pracy ), które stanowią dopełnienie obrazu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 

 

 
Umiejętności dziecka kończącego przedszkole
 
 
 
Gotowość szkolna to nie tylko wiedza i umiejętności nabywane w przedszkolu, ale także preferowany styl aktywności, dobre maniery, sposób odnoszenia się do drugiego człowieka, ciekawość otaczającego świata, których dziecko uczy się w domu rodzinnym.
 
Wspierajmy dziecko, aby jego start szkolny był ciekawą przygodą a nie piętrzącymi się trudnościami i niepowodzeniami.
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst  
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI SPOŁECZNE,
ROZUMIENIE ORAZ POZIOM WYKONYWANIA POLECEŃ I ZADAŃ
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
  
Do czego są potrzebne dziecku:
 
Szkoła to kolejne doświadczenia społeczne dla dziecka, które pracuje i współpracuje w grupie, porozumiewa się z nauczycielem, porównuje swoje osiągnięcia z tym, co wykonały inne dzieci. Dziecko musi umieć szybko i sprawnie realizować serie poleceń, składających się na wykonanie zadania, a przede wszystkim musi wiedzieć, że są to plecenia skierowane do niego pomimo, że nauczyciel zwraca się do całej klasy.
Samodzielność w wykonywaniu poleceń ("ja sama") to przejaw dążenia do niezależności (ważnej cechy osobowości), a więc wspierajmy dziecko w tym zakresie.
Ważne jest poświęcania uwagi gdy samo wykonuje polecenie i okazywania radości nawet, gdy efekty dziecięcego działania są mizerne. 
 
 
Co powinno umieć:
 
 • realizować polecenia i zadania kierowane do wszystkich dzieci w grupie (bez ponownego tłumaczenia każdemu po kolei)
 • realizować zadania samodzielnie lub w grupie
 • obdarzać uwagą dzieci i dorosłych by rozumieć to, co mówią i czego oczekują
 • wyrażać swoje pragnienia i oczekiwania, w sposób czytelny i akceptowany społecznie
 • przestrzegać reguł obowiązujących w szkole oraz w społeczności dziecięcej
 • współdziałać w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • grzecznie zwracać się do innych: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, smacznego, itp.
 • podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wymienić swoich bliskich i wiedzieć czym sie zajmują
 • bez przypominania: pamiętać o odrabianiu lekcji, przynoszeniu przedmiotów potrzebnych do zajęć, przygotowywać przybory i zaszyty przed zajęciami, utrzymywać porządek na stoliku, sprzątać po zajęciach
 
Konsekwencje braku umiejętności społecznych:
 
 • trudności w nawiązywaniu relacji z dziećmi
 • nieumiejętność odnalezienia się w nowym zespole klasowym
 • trudności w korzystaniu z nauki szkolnej (np. nieumiejętność skupienia uwagi na tym co mówi nauczyciel)
 • powodowanie sytuacji konfliktowych np. poprzez nieumiejętne wyrażanie swoich oczekiwań czy lekceważenie zasad
 • trudności podczas pracy w grupie (zamiast włączać się do wspólnego wykonania zadania - przeszkadza)
 • niechęć do samodzielnego podejmowania wysiłku
 • nieumiejętność zapamiętania polecenia i wykonania zadania - niepowodzenia szkolne
 • "zgubienie " się w toku lekcji a w efekcie "wyłączenie" się z zajęć
 •  wyręczanie dziecka w samodzielnym wykonywaniu zadań może prowadzić do ukształtowania się nawyku wymuszania pomocy - najpierw przy ubieraniu, myciu a potem ....w przygotowaniu do lekcji

 

Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

 

Sprawność ruchowa to najprościej mówiąc stopień panowania nad własnym ciałem. Pamietajmy, że ruch jest naturalną aktywnoscią dziecka w przedszkolu, daje radość i pomaga w efektywnym uczeniu się.

 

Do czego są potrzebne dziecku:
 
 • potrzebna w szkole do tego by wysiedzieć przy stoliku, skupić się przez dłuższy czas i wykonać zadanie
 • ruch ma znaczący wpływ na rozwój umysłowy, ponieważ dziecko wykonując samodzielne ruchy (np. ucząc się wspinania na drabinkę, chwytania piłki, jeżdżenia na rowerku itp.) tak długo będzie poprawiać czynności, aż osiągnie zamierzony efekt
 • dzięki próbom coraz lepiej panuje nad swoim ciałem i wykorzystuje jego możliwości (osiąga sukces "ja to zrobiłem") jednocześnie włączając w to wzrok, dotyk, słuch, aktywując czynności intelektualne oraz emocje
 • im dziecko bardziej panuje nad swoimi ruchami tym lepiej wyćwiczone są ręce (sprawność manualna) do rysowania szlaczków, pisania liter, malowania, lepienia, wycinania, itp.
 • dziecko musi być przygotowane do pokonywania drogi do szkoły (jeżdżenie wózkiem i noszenie na rękach raczej odpada) oraz noszenia ciężkiego plecaka
Co powinno potrafić:
 
 • chodzić na palcach, stopa za stopą i na czworakach, przechodzić po równoważni (na podwórku po krawężniku), skakać na jednej nodze, skakać przed siebie, rzucać do celu, chodzić po schodach naprzemiennie stawiając nogi, biegać
 • zakładać i zdejmować ubranie oraz buty
 • samodzielnie jeść
 • korzystać ze sprzętów na placu zabaw, podejmować próby pokonania przeszkód
 • aktywnie spędzać czas na powietrzu - mieć zaspokojoną potrzebę ruchu ( np. jazda na rowerze, rolkach, gra w piłkę)
 • współdziałać z innymi dziećmi w trakcie ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych (umieć podejmować takie zabawy)
 • dbać o własne zdrowie, by nie narażać się na choroby
 
Konsekwencje braku odpowiedniej sprawności ruchowej i kondycji zdrowotnej:
 
 • dzieci niezborne ruchowo charakteryzują się także niezbornym rozumowaniem (zaplanowaniem czynności umysłowych), trudnością skupiania uwagi (nic im się nie udaje, bo nie potrafią skoordynować ruchu, wzroku, słuchu na wykonywanym zadaniu)
 • nie rozumieją poleceń, ponieważ nie potrafią odróżnić, co jest istotne i ważne
 • mają trudności z kontrolowaniem aktywności ruchowej (wiercą się, nie mogą spokojne usiedzieć, nie kontrolują ruchów rąk i nóg, wstają, przeszkadzają innym)
 • nie potrafią powstrzymać się od mówienia, przerywają wypowiedzi innym, wtrącają zawsze własne zdanie (bez względu na to czy jest taka potrzeba)
 • nie chcą i nie potrafią uczestniczyć w zabawach wymagających podporządkowania się regułom i czekania na swoja kolej
 • są wykluczane przez rówieśników z zabaw, s sie na niemiłe komentarze ze strony kolegów
 • unikanie wysiłku fizycznego
 • duża męczliwość i trudność w dokończeniu zadania
 • niechęć do rysowania, malowania, wydzierania, wycinania z powodu szybkiej męczliwości
 • częste nieobecności spowodowane chorobami - trudności z późniejszym nadrobieniem materiału i zaległości
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, NAWYKI HIGIENICZNE,
UTRZYMYWANIE ŁADU I PORZĄDKU
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
Do czego są potrzebne dziecku:
 
Do radzenia sobie w sytuacjach szkolnych. Nauczyciel nie może towarzyszyć każdemu dziecku, gdy korzysta ono z toalety, czy pomagać podczas przebrania się w strój gimnastyczny. W szatani też jest ograniczony czas na ubranie lub rozebranie się, zmianę obuwia bo trzeba zdążyć na lekcje. Dziecko musi umieć sobie z tym radzić. Dlatego też nauczycielki w przedszkolu przykładają dużą wagę do rozwoju umiejętności samoobsługowych, których poziom opanowania ma ogromny związek z rozwojem czynności umysłowych.
Dziecko opanowując czynności samoobsługowe uczy się, jak organizować każdą aktywność, aby osiągnąć cel. Wykonując zadania w szkole także musi umieć zorganizować sobie aktywność tak, aby wykonać zadanie.
 
Co powinno umieć:
 
 • korzystać z toalety w przyjęty społecznie sposób
 • sprawnie umyć i wytrzeć ręce
 • właściwie zachować się na stołówce (właściwie zachowywać sie przy stole)
 • samodzielnie i sprawnie ubierać się oraz rozbierać (w szatni, na zajęciach WF)
 • dbać o osobiste rzeczy oraz przybory szkolne tak, aby nie narażać ich na zgubienie i kradzież
 • posprzątać po zakończonej zabawie lub innej aktywności
 • nie ociągać się w wykonywaniu czynności samoobsługowych (w myśl zasady, że i tak trzeba je wykonać)
 
Konsekwencje braku umiejętności samoobsługowych, utrzymywania
ładu i porządku:
 
 • unikanie zajęć sportowych
 • strach przed korzystaniem z toalety, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych
 • trudności w skupieniu uwagi na lekcji, gdy na ławce jest bałagan
 • tracenie czasu na poszukiwanie "zagubionych" rzeczy, przyborów szkolnych, itp.
 • zwlekanie z wykonaniem poleceń
 • dziecko, które ma trudności z samoobsługą, gorzej funkcjonuje intelektualnie
 • rodzice wyręczając dziecko w czynnościach samoobsługowych uczą je bezradności, a w konsekwencji skazują na gorsze funkcjonowanie w szkole, narażając również na kpiny ze strony rówieśników
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
POZIOM ROZWOJU CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH (UMYSŁOWYCH)
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst

 

Do czego są potrzebne dziecku:
 
Aby dziecko osiągnęło sukces szkolny ważna jest precyzja rozumowania, dlatego też oczekuje się, że dziecko rozpoczynające naukę w szkole ma reprezentować odpowiedni poziom intelektualny. Umiejętności te potrzebne są do kształtowania szkolnej wiedzy pojęciowej, opanowania wiadomości i umiejętności ze wszystkich zakresów edukacyjnych. Najczęściej jednak większość dzieci wymaga w tym zakresie działań wspomagających.
 
 
Co powinno umieć:
 
 • orientować się w schemacie własnego ciała oraz znać kierunki w przestrzeni
 • orientować się w kierunkach na kartce papieru (np. prawy, górny róg)
 • układać puzzle
 • odwzorowywać prosty obrazek, szlaczek (przerysować na podstawie wzoru)
 • odwzorować figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat)
 • opowiadać prostą historyjkę obrazkową z zachowaniem kolejności zdarzeń
 • klasyfikować (łączyć w pary, w zbiory i je nazywać)
 • ustalać związki przyczynowe( np. kiedy nie odrobię lekcji dostanę złą ocenę), czy przewidywanie skutków niebezpiecznych zachowań
 • przewidywać skutki wykonywanych czynności
 • mówić o tym, co dzieje się wokół niego w sposób zrozumiały dla innych
 • powtórzyć z pamięci rymowankę
 • zapamiętywać elementy na obrazku
 • odtwarzać sekwencje ruchów (np. klaśnięcie, podskok, przysiad)
 • skupić się na wykonywanym zadaniu i doprowadzić je do końca
 
Konsekwencje braku odpowiedniego przygotowania intelektualnego:
 • trudności w zrozumieniu treści nauczania
 • narastające zaległości-dziecko nie opanuje trudniejszego materiału, gdy nie będzie rozumiało tego, co było wcześniej
 • niskie poczucie własnej wartości
 • stres, niechęć do uczęszczania do szkoły ( w dalszych latach wagary)
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym, wśród zespołu klasowego
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
ROZWÓJ MOWY
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
Do czego mowa jest potrzebna dziecku:
 
Do skutecznego porozumiewania się, czytelnego wyrażania swoich potrzeb, nawiązywania relacji rówieśniczych, prawidłowego rozwoju intelektualnego, rozumienia poleceń.
 
Co powinno umieć:
 
 • mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym ( wskazane jest usunięcie wad wymowy przed podjęciem nauki szkolnej) tzn. mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
 • zwracać się bezpośrednio do rozmówcy
 • uważnie słuchać
 • pytać o niezrozumiałe fakty
 • formułować logiczne wypowiedzi o ważnych sprawach
 
Konsekwencje braku dobrego poziomu mowy:
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych
 • narażanie się na kpiny ze strony kolegów
 • problemy ze zrozumieniem poleceń i wykonywaniem zadań
 • niechęć do wypowiadania sie na forum grupy
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
Do czego jest potrzebna dziecku:
 
Do rozwinięcia umiejętności na których bazuje nauka czytania i pisania, a później do efektywnego uczenia się i korzystania z wiedzy pojęciowej.
Dziecko kończące przedszkole nie musi umieć czytać!
 
 
Co powinno umieć:
 • wykazywać chęć do nauki czytania i pisania
 • rozpoznawać i zapamiętywać to, co jest przedstawione na obrazkach
 • orientować na kartce papieru (np. zaznacz lewy górny róg, narysuj na środku, naklej na prawej stronie kartki)
 • z uwagą słuchać opowiadań, baśni, umieć o nich rozmawiać, interesować się książkami
 • układać krótkie zdania i dzielić je na wyrazy
 • dzielić wyrazy na sylaby (ma-ma, wa-zon, sto-no-ga)
 • wyodrębniać głoski w prostych słowach (m-a-m-a, w-a-z-o-n)
 • rozumieć znaczenie informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, symboli
 • mieć dobrą sprawność rąk (aby nie męczyły się przy nauce pisania)
 • wykazywać dobrą współpracę ręki i oka (oko śledzi co robi ręka)
 
Konsekwencje braku umiejętności przygotowujących do czytania i pisania:
 • trudności w opanowaniu techniki czytania i pisania
 • niechęć do wykonywania zadań, które innym nie sprawiają trudności
 • niepowodzenia szkolne na początku nauki w szkole
 • nieopanowanie techniki czytania i pisania uniemożliwia efektywne korzystanie z wiedzy podręcznikowej, na której bazują zajęcia szkolne
 • niechęć do uczęszczania do szkoły
 • słabe oceny zdobywane w szkole zniechęcają dziecko do podejmowania wysiłku i pokonywania trudności
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
 
Do czego są potrzebne dziecku:
 
Są podstawą dla szkolnej edukacji matematycznej, aby w umyśle dziecka ukształtowało się pojęcie liczby naturalnej, na którym bazują dalsze treści edukacyjne.
 
Co powinno umieć:
 • liczyć obiekty, odróżniać liczenie błędne od poprawnego
 • wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych liczmanach ( wszystko co da się policzyć)
 • ustalać równoliczność zbiorów (tu jest mniej, to jest więcej, w obu jest tyle samo)
 • posługiwania się liczebnikami porządkowymi (pierwszy, drugi, trzeci, itd.)
 • znać proste sposoby mierzenia (krokami, stopa za stopą)
 • orientować się w stałym następstwie dnia i nocy, pór roku (zawsze po dniu jest dzień a po dniu noc, pory roku występują zawsze w tej samej kolejności i powtarzają się)
 • znać dni tygodnia i nazwy miesięcy (i ich stałe następstwo)
 
Konsekwencje braku umiejętności matematycznych:
 • jeżeli dziecko nie opanuje podstawowych umiejętności matematycznych nie opanuje kolejnych treści, które są ze sobą ściśle powiązane (następują po sobie i kolejne wynikają z poprzednich)
 • niepowodzenia szkolne na początku nauki w szkole,
 • niechęć do uczęszczania do szkoły
 • słabe oceny zdobywane w szkole zniechęcają dziecko do podejmowania wysiłku i pokonywania trudności
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
ORIENTACJA W SKUTKACH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH
ORAZ W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 

 

Do czego jest potrzebna dziecku:

 
Etap edukacji wczesnoszkolnej to nauczanie zintegrowane - treści społeczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne są ze sobą powiązane aby budować system wiedzy pojęciowej u dzieci.
Dziecko uczy się rozumieć związek człowieka ze środowiskiem naturalnym.
 
Co powinno umieć:
 • wykazywać zainteresowanie otaczającym światem przyrody
 • znać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych (np. las, łąka, park)
 • wiedzieć, jakie warunki potrzebne są do rozwoju zwierząt (pokarm, bezpieczeństwo, odpowiednie środowisko)
 • znać warunki potrzebne do wzrostu roślin (światło, temperatura, woda)
 • orientować się, jaki wpływ ma zmiana pór roku na życie roślin i zwierząt
 • rozpoznawać zjawiska atmosferyczne i orientować się w ich przebiegu
 • orientować się w sposobach ochrony środowiska naturalnego
 
Konsekwencje braku orientacji w świecie roślin i zwierząt:
 • słabe zrozumienie zjawisk przyrodniczych i zmian zachodzących w przyrodzie, które stanowią tematykę zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej
 • słaba orientacja w zależności człowieka od środowiska naturalnego
 
 Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
Do czego jest potrzebna dziecku:
 
Idąc do szkoły dziecko zmienia swoje otoczenie, zmienia się także zakres niebezpieczeństw ze strony ludzi, zwierząt, urządzeń technicznych i ważne jest aby dziecko już wiele na ten temat wiedziało. Priorytetem w pracy zarówno przedszkola jak i szkoły jest bezpieczeństwo dzieci.
 
Co powinno umieć:
 • rozumnie zachowywać się w sytuacji zagrożenia - wiedzieć, gdzie można otrzymać pomoc i umieć o nią poprosić
 • umieć bezpiecznie poruszać się po drogach (np. sygnalizacja świetlna)
 • z rodzicami bezpiecznie korzystać ze środków transportu (dzieci przecież jeżdżą na wycieczki)
 • wiedzieć, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
 • orientować się co jest dobre, a co złe
Konsekwencje braku dbałości o bezpieczeństwo:
 • narażanie się na niebezpieczeństwa, wypadki
 • nieumiejętność rozpoznawania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych
 • narażanie innych na niebezpieczeństwa
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, ZAINTERESOWANIA TECHNICZNE
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
Do czego są potrzebne dziecku:
 
Aby rozwijać dziecięce zainteresowania, nauczyć obcowania z kulturą, budzić zainteresowanie sztuką, pokazać sposoby spędzania wolnego czasu. Wychowanie przez sztukę uwydatnia wszelkie możliwości twórcze, kształtuje rozwój osobowościowy i wzbogaca o nowe doświadczenia. Rozwija w dziecku procesy intelektualne, pozwala na rozwijanie wyobraźni i przeżywanie różnych emocji a także swobodę wypowiedzi. Zabawy plastyczne prowokują do eksperymentów i twórczego rozwiązywania problemów.
 
Co powinno umieć:
 • uczestniczyć jako widz i aktor w małych formach teatralnych (np. podczas uroczystości przedszkolnych, teatrzyków, koncertów)
 • umieć śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru
 • wyrażać zmianę dynamiki muzyki w tańcu, zabawach
 • interesować się malarstwem, rzeźbą, architekturą na miarę swoich możliwości (nie wszystkim wszystko musi się podobać)
 • umieć wznosić konstrukcje z klocków lub innych materiałów (np. pudełka, piasek)
 • znać urządzenia techniczne w gospodarstwie domowym i wiedzieć jak działają (np. z użyciem prądu)
 
Konsekwencje braku kontaktu z szeroko rozumianą sztuką:
 
 • brak stymulacji dziecięcego umysłu w zakresie rozumowania przyczynowo-skutkowego (technika)
 • brak stymulacji w rozwoju wyobraźni, twórczości
 • brak przeżywania różnorodnych emocji związanych ze sztuką
 • mniejsze doświadczenia twórcze, artystyczne
 • niechęć do brania udziału w przestawieniach szkolnych
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
PRZYGOTOWANIE DO POSŁUGIWANIA SIĘ
JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
 
Do czego jest potrzebne dziecku:
 
Najważniejszym celem "spotkania" z nowym językiem jest zainteresowanie najmłodszego nawet przedszkolaka nauką języka obcego oraz stopniowe rozwijanie świadomości językowej, która dotyczy zarówno języka ojczystego, jak i obcego. Zajęcia umożliwiają zaznajomienie się z brzmieniem języka, sprawiają radość z rozumienia innego sposobu komunikacji, wzmacniają naturalne zaciekawienie światem. W całym okresie przedszkolnym rozwijana jest przede wszystkim sprawność rozumienie ze słuchu - czyli budowa stabilnego fundamentu do nauki języka w szkole. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie właściwych warunków do nauki oraz zadań dostosowanych do potrzeb dziecka.
 
Co powinno umieć:
 • uczestniczyć w zabawach
 • rozumieć bardzo proste polecenia i reagować na nie
 • powtarzać rymowanki, proste wierszyki, śpiewać piosenki w grupie
 • rozumieć ogólny sens historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem
 
Konsekwencje braku podstawowych umiejętności:
 
 • słaby fundament do nauki języka w szkole
 • trudności w zabawach językowych
 • brak aktywności podczas lekcji a w konsekwencji trudności w opanowaniu materiału
 
 
 
 

Opracowała Małgorzata Brzostowska
na podstawie książki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej "Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej".