Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Rada Rodziców

 
 
 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 

 

Przewodniczący: p. Katarzyna Radźko
Zastępca przewodniczącego: p. Aleksandra Dziura
Skarbnik: p. Agnieszka Matusiak
Członek zarządu: p. Magdalena Partyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RADA RODZICÓW
 
Rada Rodziców  jest organizacją wewnętrzną Przedszkola powołaną do reprezentowania ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.  Jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny przedszkola, posługujący się własną pieczątką oraz numerem identyfikacji podatkowej.
 
 
Skład, struktura, tryb powoływania członków Rady Rodziców:
 
 1. Rada Rodziców składa się 4 przedstawicieli Rad grupowych, których członkowie wybierani są w głosowaniu tajnym, podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
 2. Rada grupowa składa się z 3 członków (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika).
 3. Rada powołuje Prezydium Rady, które stanowi organ wykonawczy Rady.
 4. W skład Prezydium wchodzą:
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Sekretarz
  • Członek Prezydium
 5. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną wybieraną większością głosów spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych.
 6. Kadencja Rady trwa od 1 września do dnia 30 września następnego roku.
 7. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.
 
Do zakresu działania Rady Rodziców należy w szczególności:
 
 • Uchwalenie regulaminu Rady.
 • Uchwalenie preliminarzu budżetowego Rady na dany rok.
 • Współpraca z innymi organami przedszkola, w tym Radą Pedagogiczną, przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola.
 • Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka.
 • Współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych.
 
Rada Rodziców ponadto może:
 
 • Występować do Rady Pedagogicznej i Zastępcy Dyrektora ds. Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Oddziaływać na rodziców zaniedbujących swoje obowiązki wobec dzieci.
 • Utrzymywać kontakty ze Szkołą Podstawową nr 301 wchodzącą w skład Zespołu szkolno-Przedszkolego nr 2.
 
Podejmowanie uchwał i sposób dokumentowania posiedzeń:
 
Uchwały Rady zapadają większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu i są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie Rady.
 
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:
 
 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu Rady.
 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik lub osoba upoważniona przez ogół Rady.
 3. Wpływy na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny.
 4. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.
 5. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez przewodniczącego Rady.
 6. Środki o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
  • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci.
  • Finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci.
  • Finansowanie materiałów papierniczych, dekoracyjnych i dydaktycznych dla dzieci.
  • Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców.
  • Innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.
 7. Rada upoważnia wicedyrektora Przedszkola do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców.
 
 
 
 
Pełny Regulamin Rady Rodziców
 
 
 
 
przygotowała Małgola