Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2

Rada Rodziców

 
 
 
 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 

 

Przewodniczący: p. Katarzyna Radźko
Zastępca przewodniczącego: p. Aleksandra Dziura
Skarbnik: p. Agnieszka Matusiak
Członek zarządu: p. Magdalena Partyka
 
 
 
 
 
Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
 
 
 
 RADA RODZICÓW
 
Rada Rodziców  jest organizacją wewnętrzną Przedszkola powołaną do reprezentowania ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.  Jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny przedszkola, posługujący się własną pieczątką oraz numerem identyfikacji podatkowej.
 
 
Skład, struktura, tryb powoływania członków Rady Rodziców:
 
 1. Rada Rodziców składa się 4 przedstawicieli Rad grupowych, których członkowie wybierani są w głosowaniu tajnym, podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
 2. Rada grupowa składa się z 3 członków (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika).
 3. Rada powołuje Prezydium Rady, które stanowi organ wykonawczy Rady.
 4. W skład Prezydium wchodzą:
  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Sekretarz
  • Członek Prezydium
 5. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną wybieraną większością głosów spośród przedstawicieli Rad Oddziałowych.
 6. Kadencja Rady trwa od 1 września do dnia 30 września następnego roku.
 7. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.
 
Do zakresu działania Rady Rodziców należy w szczególności:
 
 • Uchwalenie regulaminu Rady.
 • Uchwalenie preliminarzu budżetowego Rady na dany rok.
 • Współpraca z innymi organami przedszkola, w tym Radą Pedagogiczną, przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola.
 • Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność przedszkola poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka.
 • Współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych.
 
Rada Rodziców ponadto może:
 
 • Występować do Rady Pedagogicznej i Zastępcy Dyrektora ds. Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy.
 • Oddziaływać na rodziców zaniedbujących swoje obowiązki wobec dzieci.
 • Utrzymywać kontakty ze Szkołą Podstawową nr 301 wchodzącą w skład Zespołu szkolno-Przedszkolego nr 2.
 
Podejmowanie uchwał i sposób dokumentowania posiedzeń:
 
Uchwały Rady zapadają większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu i są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie Rady.
 
Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:
 
 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu Rady.
 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik lub osoba upoważniona przez ogół Rady.
 3. Wpływy na fundusz Rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach wpływów kasowych lub listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów Rady na dany rok szkolny.
 4. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.
 5. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez przewodniczącego Rady.
 6. Środki o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
  • Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i wycieczek dla dzieci.
  • Finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci.
  • Finansowanie materiałów papierniczych, dekoracyjnych i dydaktycznych dla dzieci.
  • Organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców.
  • Innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady.
 7. Rada upoważnia wicedyrektora Przedszkola do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców.
 
  Niebieska linia podziału oddzielająca tekst
 
 
niebieska strzałka w prawo wskazująca tytuł dokumentu Pełny Regulamin Rady Rodziców
(kliknij tytuł dokumentu)
 
 
 
 
przygotowała Małgola